Tietosuojaseloste

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on IDR Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste koskien kotisivujen www.idrcloud.com käyttöä. Laadittu 14.5.2021. Viimeisin muutos 5.6.2023.

 

1. Rekisterinpitäjä

IDR Oy
Hämeentie 3, 5 krs.
00530 Helsinki

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Matti Lehmus, etunimi.sukunimi@idrcloud.com 

3. Rekisterin nimi

Kotisivujen käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on henkilön suostumus Cookiebot-palvelun kautta. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhtiön kotisivujen verkkoliikenteen analysointi ja kehittämistoimenpiteiden oikea kohdentaminen.  

5. Rekisterin tietosisältö

Kotisivujen kautta ei automaattisesti tallenneta mitään henkilötietoja. Käytössä oleva Google Analytics GA4-versio ei myöskään tallenna käyttäjän IP-osoitteita. Mikäli kotisivujen käyttäjä lähettää henkilötietoja IDR:lle lomakkeiden kautta, tallennetaan tiedot yrityksen käytössä olevaan CRM-järjestelmään (www.pipedrive.com). Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite). 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, joissa käyttäjä haluaa luovuttaa tietojaan. 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta muille tahoille tai siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.  

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti.  Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle.  

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. 

© Copyright – IDR Oy – Yksityisyyden suoja